Telo a Duša – Samotná terápia

 

POŽEHNANIE         TELO
V  TELE                    ŽIVOT
ŽIVOT                      NIE  JE  BOLESŤ
BOLESŤ                   NIE JE POTREBNÁ
POTREBNÝ             JE  ŽIVOT
BOLESŤ                   NIE JE ŽIVOT
ŽIVOT                      JE   DUŠA
DUŠA                       JE  PRAMEŇ
A  PRAMEŇ            SOM  JA

Potom, čo prostredníctvom Božej vôle mohlo byť stvorené zdravé (životné) prostredie, potom, čo s Božím podporným vedením nám bola daná možnosť telesného aj duševného očistenia sa, regenerácie (Božská sila, tajomstvo života), možno, nadišiel čas – po zániku príčin rôznych chorôb – aby sme prevzali do vlastných rúk liečenie našich doteraz „úspešne“ nadobudnutých chorôb. Aj nižšie uvedená nekonečne jednoduchá možnosť je Božím darom, mohli by sme ju nazvať aj Božím tajomstvom. Možnosť je prístupná všetkým, ale podľa našich skúseností sa skutočné a trvácne výsledky prejavili najzreteľnejšie v radoch účastníkov nami sprostredkovanej Božskej terapie. Rozdiely sú dané tým, (vyplývajú z toho), že v prípade nami sprostredkovanej Božskej terapie – dôsledkom odstraňovania / odďaľovania a neutralizácie – už neexistujú príčiny vyvolávajúce choroby, kým u ostatných sú ešte stále aktívne. V takých prípadoch teda nemôže byť terapia skutočne účinná, pretože popri liečení naďalej pôsobia aj škodlivé vplyvy a žiarenia, „podporujúce“, zachovávajúce ochorenia.

Samozrejme, netvrdíme, že táto možnosť môže nahradiť lekársku starostlivosť – terapiu, netvrdíme, že počas jej aplikácie nie sú potrebné lekárom predpísané lieky a vôbec – nikoho neodhovárame od pravidelných lekárskych prehliadok a vyšetrení. Táto metóda (ktorá nemá nijaké škodlivé vedľajšie účinky)  je vhodná na to, aby sme popri prebiehajúcom lekárskom liečení využívali aj Božské energie na vlastnoručné liečenie našich chorých orgánov. Po prvých úspechoch zistíme, že  nám stačí aj menšie množstvo predpísaných liekov, resp. po úplnom uzdravení – ale taktiež len na odporúčanie lekára – môžeme celkom prestať s užívaním liekov.

Samotná terápia:

Základným predpokladom je kľudné, tiché, príjemné a výlučne osamelé prostredie, kde sa aspoň na päť minút denne môžeme zaoberať len so sebou.

  1. Zaujmime v sede alebo v stoji takú – pre nás najpohodlnejšiu – pozíciu / polohu, umožňujúcu počas liečenia položiť ľavú dlaň alebo chrbát ľavej ruky na časť nášho tela resp. náš orgán, ktorý chceme liečiť;
  2. Pomodlime sa – Otče náš …;
  3. Položme ľavú dlaň (v každom prípade ľavú) alebo keď to miesto nie je možné dosiahnuť dlaňou, tak chrbát ľavej ruky (ale v tom prípade majme ruku zovretúv päsť) na postihnuté miesto resp. orgán;
  4. Uvoľnime sa 3-4 pomalými a hlbokými nádychmi nosom a výdychmi ústami. Sústreďme sa výlučne na predmetný orgán alebo časť tela;
  5. Počas posledného nádychu zdvihnime pravú ruku s dopredu otočenou dlaňou k pravému plecu;
  6. Po nádychu sa sústreďme na to a tak aj urobme, že ráznym ale pomalým vystretím – odďaľovaním – pravej ruky s dopredu obrátenou dlaňou vlastne oddialime, odstránime chorú, použitú energiu z daného orgánu resp. časti tela. Počas tohto odstraňovania pomaly (úmerne rýchlosti pohybu ruky) cez ústa vydýchneme. Sústredenie, koncentrácia je vtedy účinná, keď pri pohybe pravej ruky cítime prakticky fyzický odpor v pravej dlani, čiže musíme sa usilovať – siliť, aby sme mohli našu pravicu s dopredu obrátenou dlaňou vystrieť;
  1. Vystretú pravicu znova zdvihnime k plecu, aby sme týmto pohybom „napumpovali“ čistú, čerstvú, Božskú energiu do predmetného orgánu alebo časti tela prostredníctvom pomaly a hlboko nosom nadýchnutého vzduchu;

Zopakujme sedemkrát úkony opísané v bodoch 6 a 7;

  1. Poďakujme: „Pane! Otče! Ďakujem za energie, ktoré si zabezpečil pre liečenie …………………  (doplniť orgán al. časť tela);
  2. Vezmime do ľavej ruky drevený kríž, ktorý sme si pripravili a ukazovákom pravej ruky naň nakreslime kríž, čiže sledujme / prejdime prstom jednotlivé ramená, zvislé aj vodorovné, potom na konci povedzme: „Amen!“

Určite ste si viacerí všimli, že s vyššie opísanou metódou nedajú liečiť všetky orgány al. časti tela – napr. ani ľavý lakeť. Čo máme robiť v takých prípadoch?  V takom prípade „chytíme“ ľavou rukou postihnutý orgán alebo časť tela len v mysli a v priebehu terapie ho celý čas „držíme“ v ľavej ruke zovretej v päsť. Možno, to znie neuveriteľne, ale táto metóda je presne taká účinná, ako keby sme boli položili na daný orgán alebo časť tela ľavú ruku. Ako dôkaz môže poslúžiť aj fakt, že naša ľavá ruka bude na konci presne taká unavená.

Pre druhých ľudí môže byť nerušiteľnou úlohou, že nedisponujú spomenutým dreveným krížom. V tom prípade stačí nakresliť kríž do ľavej dlane. Všetky ďalšie úkony zostávajú nezmenené.
Vyššie opísanú terapiu je postačujúce aj potrebné vykonať raz za deň. Opakovať ju viackrát denne neprináša očakávané / predpokladané výsledky, čiže viac terapií za deň neskracuje čas potrebný na regeneráciu. Jej účinná efektívnosť sa prejaví už po týždennej aplikácii. Dĺžku terapie si môžeme zvoliť podľa potreby. Vplývajú na ňu rôzne faktory – určené samotnou osobou alebo danými problémami – a tak terapia môže potrvať v krajnom prípade aj celý rok.