Božské požehnanie, Božská milosť

V roku 2005 v deň zmŕtvychvstania náš Pán znovu prekvapil ľudí darom. Na tento dar  má nárok každý, kto verí v existencii Jeho a Svätej trojice, a na vhodných miestach je schopný to vyjadriť modlitbami.

Spomínané „vhodné miesto“ má byť vlastne v množnom čísle, sú to miesta na ktorých sa tento dar prejavuje.Týmto cieľom nás Pán požehnal kostoly (katolické), pomníky, modlitebné miestá a“obyčajné kríže” na vonkajšom priestranstve v celej Europe a tak aj na Slovensku, ktoré uznal za vhodné pre tento cieľ.

Podľa našich skúseností základom vhodnosti je, keď nejde o bezcenných bohov.

Gen 3 [26,1] „Neurobíte si bezcenných bohov a nepostavíte si vyrezávaný obraz alebo posvätný stĺp a nevystavíte si  kameň  v svojej krajine, aby ste sa mu klaňali;  lebo ja som Pán, váš” Boh“.

Vďaka Božskému požehnaniu, všetky prosby smerované Svätej trojice, a týkajúce sa výlučne vyliečenie zdravotných problémov, ktoré sa vyslovia na týchto miestach sa vypočujú a podľa možností sa im aj vyhovie.

Ako vidíme, nie všetky miesta sú vhodné k plneniu tejto úlohy, a ani to nie je jedno, že na ktorej časti vhodného miesta odznie prosba (modlitba) smerovaná Svätej trojice, týkajúca sa výlučne na vyliečenie zdravotných problémov. Medzi podmienky plnenia môže byť zvážený napr. doterajší životný štýl, a aj momentálna stupeň úprimnosti danej osoby. Plnenie nemôže byť v rozpore s karmickým vyznaním danej osoby, preto nevie riešiť  karmické ochorenia.

Podľa skúseností a doterajších meraní, „vyhovujúce miesto“ má svoj minimálny rozmer, a to je 178 x 178 cm. Menšie nemôže byť ale väčšie áno. Aj keď hovoríme o minimálnom alebo o maximálnom  „vyhovujúcom mieste“, v každom prípade je umiestnené tak, aby centrálna časť modlitebného miesta alebo pomníka bola v jeho strede. Veľkosť danej oblasti závisí od umiestnenia a veľkosti prvkov okolia. Napr. ak oplotili centrálny prvok, tak z toho vyplýva, že hranice „vyhovujúceho miesta“ sú v každom prípade za plotom.

Osoby, ktoré sú na vyhovujúcej špirituálnej úrovní a majú schopnosť to odmerať, môžu to vykonať veľmi jednoducho, iba musia hľadať miesto „Božského požehnania“ alebo „Božskej milosti“.

Dôrazne upozorňujeme, že tieto miesta, ktoré náš Pán požehnal, NIE SÚ liečivé, ale sú také miesta, kde je možné získať liečenie prostredníctvom modlitby!

Dôležitejšie miesta

Tieto miesta sa dajú nájsť v každom biskupskom a mestskom katolíckom kostole v celej Európe, a tak aj na Slovensku. Miesto je v interiéri, v 25 metrovom okruhu od oltára. Znamená  to, že modlitby a prosby sa môžu povedať v tomto priestore, medzi lavicami.

Modlitby, ktoré určil náš Pán!

Prosba chorých k Bohu

Bože môj, prosím pomôž my, aby som zistili príčinu mojej choroby a našiel riešenie. Bože môj, prosím  zobuď vo mne vieru a výdrž, aby som urobil všetko potrebné pre svoje zdravie.  Ďakujem, že mi pomáhaš.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 • Modlitba Pána – Otčenáš
 • Anjelské pozdravenie – Zdravas Mária
Katolický spevník:
 • Dnes sa stalo, prihodilo – z divnej Božej moci  -46
 • Ó, chýr preblahý – Ó,čas predrahý  -66
 • Mária matka bolestná – Pod krížom stála žalostná  -145
 • Srdce, puká od žalosti – Pre smrť Krista drahého  -174
 • Modlitby za Svätého otca

Z biblie:

 • Obnovenie spojenectva- Uzavretie zmluvy Bohom – Desať Božích prikázaní
 •  Dávidová modlitba
Z katechizmu katolíckej cirkvi:
Druhá časť slávenie kresťanského tajomstva. Prvý diel sviatostná ekonomia.
 • II. Kristovo dielo v liturgii
 • Oslávený Kristus 1084-1085
 • …je už od apoštolskej cirkvi   1086-1087
 • …prítomní v pozemskej liturgii   1088-1089
 • …ktorá je účasťou na nebeskej liturgii   1090
 • III. Duch svätý a cirkev v liturgii   1091-1092
 • …Duch svätý pripravuje na prijatie Krista  1093-1098